Het bestuur van de Woensdagmiddag Ciub  wenst alle leden fijne kerstdagen en een gezond en 

gelukkig nieuwjaar.

Wij hopen jullie 8 januari weer terug te zien.

 

Privacyverklaring van Vereniging Woensdagmiddag Bridge Aalten

Woensdagmiddag Bridge Aalten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Woensdagmiddag Bridge Aalten

Adres: secretariaat Woensdagmiddag Bridge Aalten

Grondslag waarop verwerking is gebaseerd

De rechtsgrondslag waarop Woensdagmiddag Bridge Aalten de verwerking van persoonsgegevens

baseert, is als volgt: u heeft Woensdagmiddag Bridge Aalten toestemming gegeven voor de

verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Doelen van verwerking

Woensdagmiddag Bridge Aalten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

     –    de ledenadministratie

     –    het opmaken van de competitie-resultaten

     –    het verspreiden hiervan onder de leden

     –    communicatie met de leden

     –    het innen van de contributie

Categorieën van persoonsgegevens

Dit is een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken:

     –    naam

     –    adres

     –    telefoonnummer

     –    e-mailadres

     –    bankgegevens         

Deze gegevens zijn alleen ter inzage van het bestuur m.u.v. van de bankgegevens, die zijn alleen

bekend bij de penningmeester.  De leden kunnen middels een wachtwoord de ledenlijst op de

website inzien. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Functionaris voor gegevensbescherming

Aanspreekpunt voor Woensdagmiddag Bridge Aalten op dit onderwerp is Lou Ritzen.

Bereikbaar op telefoonnummer 06-38925903 en e-mailadres louritzen@gmail.com

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt er geen gegevensbeschermings-

effectbeoordeling uitgevoerd, omdat is vastgesteld dat verwerking geen hoog risico inhoudt voor uw

rechten en vrijheden. Woensdagmiddag Bridge Aalten neemt geen besluiten op basis van

geautomatiseerde verwerkingen die ingrijpende gevolgen voor u hebben.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Woensdagmiddag Bridge Aalten bewaart uw gegevens voor de maximale termijn van 1 jaar na

opzegging van het lidmaatschap, waarna uw persoonsgegevens worden vernietigd of gewist.

Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, dan worden zij

ook vernietigd of gewist.

Als er een termijn van wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dan wordt deze termijn

aangehouden.

Gegevensbeschermingsbeleid

Woensdagmiddag Bridge Aalten draagt er zorg voor dat persoonsgegevens veilig worden

opgeslagen en er online gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen. Er zijn digitale

toegangsbeperkingen door gebruik te maken van wachtwoorden.

Beschikbaarheid wordt geborgd door een back-upprocedure.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek betreffende uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

Woensdagmiddag Bridge Aalten reageert binnen de termijn van één maand op uw verzoek.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de geldende 

wet- en regelgeving worden verwerkt, dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te

bemiddelen of te adviseren tussen u en Woensdagmiddag Bridge Aalten. Tevens heeft u het recht

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verdere informatie is te vinden op het Internetadres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vastgesteld tijdens ALV 20 maart 2019